ข้าวขาหมูโค้กซีโร่ลีน (M) |

ไซส์ M, ไม่มีผักนึ่ง (Cal 352)

(Cal 352, Pro 32, Carb 25, Fat 13)